Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Picutre4You: De eenmanszaak Picture4You van Manfred Grund (Picture4You Fotografie Leercentrum is onderdeel van Picture4You) , gevestigd aan de Sutoriusstraat 47 2685 VP te Poeldijk , email: [email protected].
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die aan Picture4You de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Picture4You afneemt.
 3. Consument: De persoon, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Picture4You de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Picture4You afneemt.
 4. Cursist: De natuurlijke persoon welke deelneemt aan een cursus of workshop.
 5. Aanbod: Elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Picture4You die in haar catalogus, folders, website of anderszins aan de opdrachtgever doet.
 6. Prijs: De prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
 7. Cursusgeld(en): De kosten, door opdrachtgever aan Picture4You te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of volgen van een bepaalde cursus/workshop.
 8. Zichttermijn: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroeping recht.
 9. Geschillencommissie: De Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Picture4You.
 2. Onderhavige voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Picture4You gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Op verzoek zal de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
 5. Wanneer door Picture4You gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Picture4You onderhavige voorwaardensoepel toepast.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Picture4You in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Picture4You vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Picture4You zijn vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Picture4You. Picture4You is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Picture4You dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Overeenkomsten voor (een) cursist(en) aangegaan door tussenpersonen (daaronder mede begrepen reisbureaus, opdrachtgevers, werkgevers, e.d.), al dan niet in naam van hun opdrachtgever(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Picture4You is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de opdrachtgever zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.
 4. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
 5. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft conform lid 4 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 4– Prijzen en betalingen

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden vermeld.
 2. Indien er een prijswijziging plaatsvindt dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Picture4You zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 4. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van Picture4You. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
 6. De in het buitenland gevestigde opdrachtgever dient bij bestelling een geldig BTW-nummer op te geven om in aanmerking te komen voor een factuur met 0% BTW.
 7. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Picture4You op de opdrachtgever en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Picture4You onmiddellijk opeisbaar.
 8. Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. Picture4You is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Picture4You is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

Artikel 5 – Incassokosten en verzuim

 1. Indien de opdrachtgever de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de opdrachtgever met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan Picture4You . Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.
 2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die Picture4You moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de opdrachtgever, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de opdrachtgever te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 6 – Workshops en cursussen

 1. Inschrijving voor een cursus of workshop geschiedt online via https://www.picture4you.nl
  De persoon die de inschrijving verricht, dient de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
 2. In afwijking van hetgeen hieromtrent in artikel 3 van deze voorwaarden is bepaald gelden voor inschrijving door een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (particulier/consument) de volgende bepalingen:
  a) Bij inschrijving verlangt Picture4You van de opdrachtgever een betaling ter hoogte van 100% van de cursusgelden. Deze aanbetaling dient onverwijld te worden voldaan. Na betaling van het aanbetalingsbedrag ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het aanbetalingsbedrag met daarop de vermelding dat deze factuur reeds werd voldaan.
  b) Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van de eerste dag van de cursus/workshop.
 3. Toegang tot een cursus/workshop wordt slechts verkregen na voorafgaande bijschrijving van de cursusgelden op de rekening van Picture4You. Indien betaling niet voorafgaand aan de cursus/workshop heeft plaatsgevonden, behoudt Picture4You zich het recht voor een cursist waarvoor geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden dan wel de cursist die niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Picture4You heeft voldaan, de toegang tot de cursus/workshop te weigeren.
 4. Annulering van een inschrijving voor een bepaalde cursus/workshop is slechts mogelijk indien de annulering schriftelijk geschiedt en is voorzien van een datum. De annuleringskosten bedragen als volgt:
  a) Annuleren is kosteloos indien annulering plaatsvindt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van eerste dag van de cursus/workshop;
  b) De annuleringskosten bedragen 35% van de cursusgelden indien de annulering plaatsvindt binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste dag van de cursus/workshop;
  c) De annuleringskosten bedragen 100% van de cursusgelden indien de annulering plaatsvindt binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste dag van de cursus/workshop;
 5. Een cursist kan zich door een andere persoon laten vervangen, dit dient vooraf gemeld te worden bij Picture4You.
 6. Indien Picture4You, om wat voor reden ook, besluit dat een cursus/workshop geendoorgang kan vinden dan wel naar een latere datum dient te worden verplaatst, stelt Picture4You de cursist tijdig van haar voornemen via e-mail op de hoogte. In geval van annulering heeft de opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde cursusgelden. In geval van verplaatsing wordt de cursist automatisch aangemeld voor deze nieuwe datum en vindt annulering en restitutie van reeds betaalde cursusgelden slechts plaats na verzoek hiertoe van de opdrachtgever.
 7. Geen restitutie van cursusgelden vindt plaats indien een cursist, na inschrijving, om wat voor reden dan ook, niet bij een cursus/workshop aanwezig kan zijn, noch heeft de cursist recht op toegang tot een andere cursus/workshop.
 8. Zowel de opdrachtgever alsmede de cursist geven Picture4You het onherroepelijke recht om foto’s die tijdens de cursus of workshop door de cursist worden gemaakt te gebruiken ten behoeve van een of meer andere cursussen en/of workshops, ter illustratie in door Picture4You aangeboden lesstof en lesdocumentatie, of voor marketing doeleinden, daaronder mede begrepen het gebruik van de foto‘s op de website of in brochures van Picture4You . De cursist wordt geacht te hebben verkregen het eventuele portretrecht of, indien van toepassing, eventuele andere wettelijke toestemming en vrijwaart Picture4You van alle aanspraken door derden ter zake.
 9. Zowel de opdrachtgever alsmede de cursist geven aan de andere cursisten onherroepelijk toestemming om foto’s die tijdens de cursus/workshop door de cursist worden gemaakt te gebruiken op het forum op de website van Picture4You.
 10. Picture4You heeft het recht om tijdens de cursus/workshop of open dag stilstaande en/of bewegende beeldopnamen te (laten) maken (door derden). De in dit beeld aanwezige personen (cursisten) geven Picture4You het onherroepelijke recht deze beeldopnamen te gebruiken ten behoeve van een of meer andere cursussen en/of workshops, ter illustratie in door Picture4You aangeboden lesstof en lesdocumentatie, of voor marketing doeleinden, daaronder mede begrepen het gebruik van de beeldopnamen op de website of in (digitale) brochures van Picture4You.

Artikel 7 – Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Picture4You in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Picture4You  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Picture4You  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

Artikel 8 – Geschillenbeslechting

 1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: [email protected]. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
 2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
 3. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 4. Geschillen tussen de consument en Picture4You over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
 5. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.
 6. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 7. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Picture4You aan deze keuze gebonden. Wanneer Picture4You dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Picture4You de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Picture4You gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Picture4You gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Picture4You, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Picture4You met de opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Download hier de Algemene voorwaarden Picture4You Fotografie Leercentrum in PDF

 

Laatst gewijzigd op 31 oktober 2015