Actievoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “100 facebook likes”, hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Picture4You.nl en M&K Fotografie, gevestigd te Poeldijk, Sutoriusstraat 47, hierna gezamenlijk te noemen: “Picture4You.nl”.

Artikel 1           Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 3. Medewerkers Picture4You.nl die betrokken zijn bij deze actie en door Picture4You.nl ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 4. Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
 5. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen zijn uitgesloten van deelname.
 6. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.


Artikel 2          Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
 2. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen door ons en aan ons gelieerde ondernemingen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.


Artikel 3           Hoe en wanneer kunt u meedoen?

 1.  Deze actie loopt totdat er 100 mensen de M&K Facebookpagina hebben geliked.
 2. U kunt deelnemen aan de actie door de M&K Facebookpagina te liken.

Artikel 4           Aanwijzing van de winnaars

 1. Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, kunnen in aanmerking komen voor een gratis fotoshoot.
 2. Na afloop van de Actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de winnaars geselecteerd worden. Uiterlijk 14 dagen na het bereikte aantal likes zullen de winnaars per e-mail horen of ze gewonnen hebben. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. Indien een winnaar niet binnen 30 dagen aanspraak doet op zijn prijs of geen adresgegevens heeft doorgegeven behoudt de promotor zich het recht voor de toekenning van het recht op de prijs te annuleren. De prijs zal aan de eerstvolgende direct na de oorspronkelijke winnaar toegekend worden
 4. Indien een prijs buiten de schuld van Picture4You.nl niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Picture4You.nl.
 5. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. Voorafgaand aan de fotoshoot ondertekenen de fotograaf en het model (de winnaar van de facebook actie) een overeenkomst waarin de rechten van beide partijen worden bevestigd.

Artikel 5           Prijzen

 1. Er is 1 prijs voor 2 personen. Een prijs bestaat uit: een fotoshoot voor twee personen t.w.v. €65,-
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar tegen contanten. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Picture4You.nl.

Artikel 6     Inhoud fotoshoot

 1. De fotoshoot is geldig voor maximaal 2 personen, inclusief 20 digitale foto’s voor persoonlijk gebruik (De shoot is boekbaar op basis van beschikbaarheid).
 2. Geldig op basis van beschikbaarheid op moment van reserveren.
 3. Geldig voor bovengenoemd type fotoshoot en samenstelling personen. Alle uitzonderingen hierop dienen door de winnaar zelf bijbetaald te worden.
 4. Niet geldig in combinatie met andere kortingen, aanbiedingen, all-in arrangementen en spaarprogramma´s.
 5. Niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig voor reeds gemaakte reserveringen.

Artikel 7            Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. U erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. Picture4You.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – :
  – de door haar, uitgekeerde prijzen;
  – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  – het onrechtmatig gebruik van onze systemen door derden.


Artikel 8            Auteursrechten en medewerking

 1. Indien u de winnaar van een prijs bent, geeft u Picture4You.nl hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 9           Rechten Picture4You.nl

 1. Picture4You.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Picture4You.nl hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Picture4You.nl behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 3. Het is niet mogelijk voor Picture4You.nl om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van uw inzending, behoudt Picture4You.nl zich het recht voor om uw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.
 4. Als u vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Artikel 10         Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Als u vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met Picture4You.nl op via het contactformulier op deze site.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Picture4You.nl niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Picture4You.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag zonder schriftelijke toestemming van Picture4You.nl of bronvermelding geen gebruik worden gemaakt.